Schoolmoney

Szanowni Państwo, 

Zgodnie ze zmianą wprowadzoną w 2016r. płatności za czesne przyjmujemy drogą elektroniczną. Szkoła wybrała do tego celu system SchoolMoney dostępny na stronie internetowej

https://eduspot.co.uk/

 

Do celów zalogowania do systemu płatności użyte zostaną podane przez Państwa dane z formularzy rejestracyjnych.

 

Jeżeli więc zaszły jakiekolwiek zmiany od czasu przekazania Szkole tych formularzy, to prosimy o kontakt z Administracją Szkoły w celu uzupełnienia i/lub korekty.

W szczególności dla celów systemu płatności potrzebują Państwo:

 • Numer telefonu komórkowego pierwszego rodzica/opiekuna
 • Adres emailowy pierwszego rodzica/opiekuna
 • Hasło, które powinni Państwo otrzymać do 19 września 2016 r. na powyższy telefon i adres emailowy.
 • Imię pierwszego rodzica/opiekuna

Uwagi:

 • Numer telefonu należy podać z zerem na początku.
 • Numer telefonu i adres poczty elektronicznej pochodzą z formularza rejestracyjnego z danych pierwszego rodzica/opiekuna.

Kiedy system zapyta się o „Your Child’s First Name” wpisujemy pierwsze imię pierwszego rodzica/opiekuna bez polskich znaków diakrytycznych, a nie dziecka, gdyż płatności są w naszej Szkole ustalane dla rodzin.

Po udanym zalogowaniu będą mogli Państwo wybrać jedną z opcji:

 • płatność za czesne za cały rok szkolny,  (ze zniżką w porównaniu do płatności za dwa semestry z osobna i zapewniającą wyjazd do Laxton Hall za darmo dla dziecka)
 • płatność za czesne za I semestr.

Zapłaty można dokonać przy użyciu kart Visa, Mastercard, Maestro lub Delta.

Z poważaniem,

Agnieszka Prędka

Skarbnik

Dear Sir or Madam, 

According to changes introduced in 2016, we accept electronic payments for the tuition fees. We will use the SchoolMoney system which is available on the following website:

http://eduspot.co.uk/

 

For the purposes of logging into the payment system, data is used from the school registration forms.

 

Therefore if any changes have occurred since the form was submitted to the School, please contact the School Administration to update or correct the information.

In particular, for the purposes of the payment system you will need:

 • Mobile phone number of the first parent / guardian
 • Email address of the first parent / guardian
 • Password, which you should receive by 19 September 2016 at the above phone and email address.
 • Christian name of the first parent / guardian

Attention:

 • The phone number must be given with leading zeros.
 • Telephone and e-mail is that of the first parent / guardian which was provided on the registration form .

When the systems asks „Your Child’s First Name” enter the first name of the first parent / guardian without Polish accent marks , not the child’s name , because the payments are determined in our school on the basis of families.

After a successful login you can choose one of the options :

 • payment of the tuition fees for the entire school year, (this is a discounted amount compared to making two separate payments and also provides a free trip to Laxton Hall for the child )
 • payment for tuition for the first semester..

Payment can be made using Visa , Mastercard , Maestro or Delta.

Sincerely,

Agnieszka Prędka

Treasurer