Program nauczania

Od przeszło 60 lat nasza szkoła szczyci się uczeniem i wychowywaniem kolejnych pokoleń dzieci i młodzieży.

Nauczanie opiera się na projekcie „Podstawy Programowej dla uczniów uczących się za granicą”  opracowanym przez ekspertów powołanych przez Ministra Edukacji Narodowej oraz nauczycieli pracujących w szkołach polskich na obczyźnie (Warszawa 2009) oraz na „Programie nauczania w szkołach przedmiotów ojczystch – wskazówkach metodycznych” autorstwa Izabeli Kmietowicz opracowanym w 2006 r. i zaakceptowanym przez Polską Macierz Szkolną w Londynie

Nauka języka polskiego, literatury, geografii i dziedzictwa narodowego, w tym kultury i tradycji

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem programu i podręczników dostosowanych do odpowiedniego wieku dzieci. Nauczyciele korzystają z szerokiej gamy metod i środków do zaspokojenia potrzeb uczniów w swojej klasie.

W przedszkolu dzieci uczą się poprzez aktywne działania i zabawy. Program nauczania pozwala uczniom poznać samego siebie, swoje potrzeby i emocje oraz poznanie reguł życia w grupie rówieśniczej i w kontaktach z dorosłymi. Buduje słownictwo i komunkację w języku polskim i wzbudza zainteresowania tradycjami, piosenkami, tańcami i wierszami. Ćwiczenia gramofotoryczne pozwalają uczniom przyswajać kształt liter przez wypełnianie konturów, kolorowanie, kreślenie znaków literopodobnych i liter po śladzie.

W klasach podstawowych uczniowie zaczynają uczyć się liter i głosek. Rozwijać w mowie, czytaniu i pisaniu oraz umiejętności rozumienia i komunikacyjne. Uczniowie angażują się podczas  zajęć, aby rozwijać pracę w zespole i podejmowanie decyzji. Nauka języka polskiego jest  przeplatana nauką wierszy i piosenek związanych z ważnymi okresami w naszej historii, tradycjami oraz życiem codziennym, aby zaszczepić w uczniach miłość i szacunek do naszej Ojczyzny.

W klasach gimnazjalnych program nauczania przewiduje dalsze rozwijanie umiejętności  czytania, pisania i  komunikacji z użyciem  bardziej wymagającego pisemnego i ustnego materiału. Jest większy nacisk na czytanie ze zrozumieniem oraz zachęta do samodzielnego  uczenia się, co powoduje wzbogacanie  słownictwa i poprawia  gramatykę, ortografię  i pisownię. Uczniowie poznają dzieła  wybitnych polskich pisarzy oraz bohaterów naszej Ojczyzny, których warto naśladować. Poglębiają swoją wiedzę o ważnych wydarzeniach w bogatej i traumatycznej historii Polski oraz jej piękne i wspaniałe tradycje, co pomaga zbudować szacunek do swojego kraju. Lekcje żywej historii przeprowadzone przez kombatantów ilustrują w bardzo ciekawy sposób przeżycia i doświadczenia naszych rodaków podczas drugiej wojny światowej.

W klase IV gimnazjalnej program nauczania koncentruje się na wymagania stawiane przez AQA GCSE (mała matura) w języku polskim. www.aqa.org.uk/subjects/polish/gcse/polish-4685. Zajęcia prowadzone są w obu językach i przygotowują uczniów do egzaminów  w zakresie  słuchania,  czytania i  pisania.

W klasach licealnych uczniowie  są przygotowywani do egzaminow ( duża matura) AQA AS i A2 www.aqa.org.uk/subjects/polish/a-level/polish-2685. Program nauczania jest ułożony według konspektu egzaminu. Dalszy rozwój umiejętności w czytaniu ze zrozumieniem, uzasadnianiu opinii i tłumaczeniu z polskiego na angielski i vice versa są dodawane do programu nauczania na tym etapie.

Historia

Program nauczania historii koncentruje sie na faktach i wydarzeniach z przeszłości Polski. Zaznajamia z pojęciami historyczymi i chronologią. Rozwija umiejętności w zakresie pracy z tekstem źródłowym, mapą, itp.
Historia w Polskiej Szkole Przedmiotów Ojczystych oparta jest na programie proponowanym przez Polską Macierz Szkolną Zagranicą, częściowo zmodyfikowanym i dostosowanym do podręczników, z których korzystają uczniowie.

Nauka podzielona jest na 4 etapy, każdy kolejny etap jest powiązany z kolejną częścią  podręcznika.
Klasy 5 i 6 szkoły podstawowej – średniowiecze
Klasy I i II gimnazjum – czasy nowożytne
Klasy III i IV gimnazjum – od niewoli do niepodległego państwa
Klasy I i II Liceum – od II do III Rzeczpospolitej.

Geografia

Systematyczna nauka geografii Polski, jako osobnego przedmiotu, rozpoczęła się w roku szkolnym 2014/2015. Obejmuje poziomy klas od 5 do IV gimnazjum. Nauczanie geografii Polski opiera się na podręcznikach przygotowanych specjalnie z przeznaczeniem dla uczniów mieszkających za granicą autorstwa Alicji Nawary i Danuty Schneider (współautorka jednego z podręczników). Każdy z podręczników pokrywa kolejne dwa lata nauki. I tak:
kl. 5 i 6 – A. Nawara ,,Geografia Polski. Podręcznik dla szkół polonijnych. Klasa 6”,
kl. I i II gimn. A. Nawara ,,Geografia Polski. Podręcznik dla szkół polonijnych. Klasa 7”,
kl. III i IV gimn. A. Nawara, D. Schneider ,,Geografia Polski. Podręcznik dla szkół polonijnych. Klasa 8”.
Pierwszy z podręczników ma za zadanie pomóc uczniom w zdobyciu podstawowej wiedzy o geografii Polski.
Drugi- pomaga w poznaniu elementów środowiska przyrodniczego oraz głównych problemów gospodarczych i społecznych Polski.
Trzeci natomiast pozwala spojrzeć uczniom na Polskę pod kątem wykorzystania turystycznego.
W przypadku klas 1-4 szkoły podstawowej elementy geografii Polski są realizowane w ramach programów nauczania każdej z klas.

Religia

Nauczanie religii jest integralną i bardzo ważną  częścią edukacji w naszej szkole.
W klasach młodszych katechezę prowadzi siostra zakonna, a w starszych ksiądz.
W jedną z niedziel każdego miesiaca roku szkolnego, msza św. o 12-ej jest mszą szkolną, podczas której uczniowie przygotowują Liturgię Słowa.
Ponadto szkoła jest zaangażowana we obchodzenie świąt i uroczystości kościelnych.

Nauka tańców narodowych

Uczniowie  mają również okazję uczyć się tańców narodowych prowadzonych przez naszą absolwentkę i członkinię  zespołu Polonez w Manchesterze.
Ich występy ubogacają Jasełka, Akademię 3 Maja i inne uroczystosci w ciągu roku szkolnego.

Nasze Podręczniki

 • Elementarz 3 latka
 • Maja uczy się i bawi
 • Kubuś idzie do szkoly
 • Elementarz dla dzieci polonijnych
 • Ćwiczenia elementarzowe w czytaniu
 • Asy z drugiej klasy – czytanka i ćwiczenia
 • Z uśmiechem i słońcem – czytanka i ćwiczenia
 • Piękna nasza Polska cała – czytanka i ćwiczenia
 • W radosnym kręgu – czytanka i ćwiczenia
 • Serce w stronę Ojczyzny – czytanka i ćwiczenia
 • Geografia I
 • Geografia II
 • Żyjemy w Bożym świecie
 • Idziemy do Jezusa
 • Jezus jest z nami
 • Miejsce pełne Boga

School Curriculum

The St Stanislaw Kostka Polish Saturday School in Manchester has been in existence for over 60 years. The curriculum is designed to educate students so that they are proud of their origin and also so that as adults, wherever they live, they can become ambassadors of Polish culture and our rich Polish tradition.

Pupils in the nursery learn through interactive activities and play. They discover their similarities and differences and learn about the world in which they live. A variety of methodologies, word games, art, singing, dancing, are used to engage the pupils and help them to explore their surroundings, learning to work and play together.

The primary level pupils start to learn their letters and the sounds, which they make. The primary curriculum is designed to develop handwriting skills as well as basic and advanced reading comprehension and communication skills. Pupils also engage in a wide range of activities to help develop teamwork, co-ordination and decision-making. The history curriculum concentrates on legends from the earliest years of Poland’s history, finishing with a study of the medieval period.  Geography lessons enable the pupils to find out the names and locations of the major towns, rivers, hills and seas.

In the grammar school, the curriculum is designed to further develop reading, writing and communication skills with the use of increasingly complex written and oral material.  There is the greater emphasis on reading and understanding as well as communication both in the written and oral form. Independent learning is encouraged as pupils increase their vocabulary and improve their grammar and spelling. The history curriculum gives the pupils an overview of Polish history from the 13th century to the present day.

The final year of the grammar school concentrates on the demands made by the AQA GCSE in Polish. Sessions are conducted in both English and Polish and prepare the students for the oral, listening, reading and writing examinations.

Pupils in the sixth form are prepared for the AQA AS and AS examinations. The syllabus very much guides the staff in developing appropriate resources to meet the demands of the examinations and further develop the students’ skills in writing, comprehension and reading. Translations from Polish to English and vice versa, are added to the curriculum at this stage.

Religious Studies form an integral part of the curriculum and taught by a sister and a chaplain. Additionally, each class in turn prepares the readings for the monthly school mass.

During the school year, pupils learn about important events that shaped the history of Poland, such as those that took place on 11 November 1918 and 3 May 1798. Ex-Combatants deliver lessons of living history, in which pupils learn about the personal experiences of people during and after World War Two.

Time is also spent teaching children about Polish traditions associated with the Harvest Festival, All Souls’ Day, St. Nicholas, Christmas, Easter and Pentecost.

Pupils in the primary school also have the opportunity to experience at first hand, the wide and diverse variety of national dances, which enrich the annual Nativity play and the celebrations of key events in Polish history.